Yükleniyor...
Samsun Sınav Koleji Online Kayıt

Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerimizin bilgi çağı dil gereksinimini yakalayabilmeleri  için; ‘YAZMA, OKUMA, DİNLEME VE KONUŞMA’ becerileri kazanmalarının yanı sıra İngilizceyi anlamaları ve aktif kullanmaları, üst düzey düşünme becerileri ve öğrenme eğilimlerini kazanmaları  amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İngilizce derslerimiz; 21.Yüzyıl becerilerini kapsayan içerikle, derinlemesine düşünen, sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeye gayret eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, değişen teknolojiyi sürekli takip eden, yoğun bilgi akışı ile başa çıkabilecek bireyler yetiştirmek hedefi ile işlenmektedir.

İngilizce programımız; öğrencilerimizin düşüncelerini gerek yazılı gerek sözlü olarak belirli düzeyin üzerinde akıcı ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Dil edinimleri dijital platformlarla, hikayeler ve makalelerle zenginleştirilmiştir. Dolayısıyla her öğrenciye, kendi düzeyi doğrultusunda takip edilebilen olanaklar sağlanmıştır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınavlar, ders içi etkinliklere katılım durumları ve proje çalışmaları ile değerlendirilmektedir. 8.sınıfta İngilizce eğitimi Liselere Geçiş Sistemi olan LGS hazırlık çalışmaları ile ciddi bir ivme kazanır. Bu süreçte öğrencilerimiz hiçbir şekilde etüt, kurs ve özel derse ihtiyaç duymazlar. Gerekli olan eksik tamamlama çalışmaları soru çözüm saatleri, deneme sınavları ve etüt çalışmaları okul içinde yapılmaktadır.

PROGRAMLAR

Eğitim sistemimizin asıl hedeflerinden biri 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip dünya ile aynı dili konuşan öğrencilerimizi, bu hedefimiz doğrultusunda geleceğe hazırlamaktır. 21. yüzyıl becerilerinde 4C olarak bilinen Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication (Eleştirel düşünme, Yaratıcılık, İş birliği, iletişim) ile öğrencilerimizin problem çözme, yaratıcı düşünme, takım çalışmalarına açık olma ve düşüncelerini açık bir şekilde dile getirme yetilerinin arttırılması için gerekli çalışmaları derslerimizde kitaplarımız, ders içi ve dışı etkinliklerimiz, kulüplerimiz, ödevlerimiz ile destekleyerek sağlamaktayız.

İngilizceyi anlama ve dili kullanma düzeylerini, ‘yazma, okuma, dinleme ve konuşma’ becerileri aracılığı ile geliştirmeye devam eden öğrencilerimiz; dil bilgisi derslerini belli konu başlıkları ve alıştırmalar altında işlerler. İngilizce öğretmenleri eşliğinde, yazılı ve sözlü sunumlarla, okuma, analiz etme ve orijinal metinleri kavrama becerilerini geliştirirler. 

OXFORD INTERNATIONAL CURRICULUM (“OXFORD ULUSLARARASI MÜFREDATI”)

Oxford Uluslararası Müfredatı; Oxford Üniversitesi Yayınevi tarafından geliştirilmiş, öğretme ve öğrenmeye yeni bir yaklaşım sunan uluslararası bir müfredattır. Program, öğrencilerin gelecekte akademik, kişisel ve kariyer başarılarını sağlayabilmeleri için gerekli olan “İyi Olma Hali -Farkındalık”,“Sosyal ve Duygusal Öğrenme”, “Küresel Beceriler” ve “Yaşam Becerileri” müfredatlarını programlarına dahil tek uluslararası programdır. Merkezine, öğrencilerin eğlenerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini yerleştirmiştir.

İngilizce programına dahil edilecek olan Küresel Beceriler ve İyi Olma Hali- Farkındalık programının içeriği kısaca aşağıdaki gibidir:

GLOBAL SKILLS- Küresel Beceriler

Küresel Becerilerin temel amacı, güçlendirilmiş 21. yüzyıl öğrenenlerini yetiştirmektir. Yabancı dil öğreniminde, öğrencilerin güçlü bir şekilde iletişim kurmalarını amaçlayan, birlikte eleştirel düşünerek çözüm odaklı bir yaklaşım ile günümüz gelişmelerini ele alan, iletişimleri güçlü bireylerin ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade edebilmelerini sağlayacak bir müfredat içeriğine sahiptir.

Hızla değişen ve gelişen modern bir dünyada yaşadığımız gerçeğini göz önüne alarak, her öğrencinin başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyabileceği becerileri kazandırmayı, yaratıcılık ve eleştirel düşünme gibi günümüzün önemli becerilerini her bir öğrenci için erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır.

WELLBEING- İyi Olma Hali – Farkındalık (Fiziksel-Sosyal-Duygusal-Akademik)

Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde sıkça bahsedilen ve eğitim müfredatlarına dahil edilmeye başlanan fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik iyi olma hali öğrencilerin gelişimlerine birebir katkı sağlar. Bu programın uygulanmasıyla sadece öğrencilerin değil aynı zamanda öğretmenlerin, velilerin ve yöneticilerinin de yaşamlarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Sağlıklı beden, sağlıklı zihin ve sağlıklı iletişim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve bu alışkanlıkların süreç içerisinde desteklenmesi fazlası ile önem teşkil etmektedir. Sosyal, Duygusal ve Akademik İyi Olma Hali–Farkındalık  öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve idarecilerin gelecek yaşamlarında uygulayabilecekleri beceriler kazandırmayı amaçlar. 

CAMBRIDGE ORACY

Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerinin gelişimini de desteklemekteyiz. Cambridge Üniversitesi'nin bir parçası olan Cambridge University Press'in okulumuz ile olan işbirliği kapsamında İngilizce ortaokul eğitimlerimizin ‘Cambridge Oracy’ programı temelli yürütülmeye başlanmıştır. 

Oracy, izleyicilerin önünde sunum becerilerinden, grup tartışmalarına ve işbirliği içeren etkinliklere başarıyla katılmaya kadar çeşitli durumlarda güvenle iletişim kurma aynı zamanda aktif olarak dinleme, grup dinamiklerini okuma ve karar vermeyi kolaylaştırma becerisidir. Bu hedefle öğrencilerimiz derslerde grup çalışması içerisinde, uzun döneme yayılan çalışma stratejileri geliştirmeyi, kendi yaptıkları çalışmalara ve davranışlarına eleştirel bakabilmeyi öğrenirler. 

Oracy programı ile, öğrencilerimizi daha iyi iletişimciler olmalarını hedeflemekteyiz.  21. yüzyıl becerilerini entegre ederek şimdi ve geleceğe hazır bireyler olarak yetiştirmekteyiz.

Sınav Ortaokul öğrencilerimiz, lise eğitimine, küresel konularda herhangi bir tartışmayı yürütecek, bir görüş hakkında yazı yazabilecek ve kurgu romandan modern belgesellere kadar karmaşık metinleri okuyup analiz edebilecek yetkinlikte olmanın yanı sıra ulusal sınavlardaki test stratejilerini bilerek geçerler.

BRIGHTSIDE

Yaşadığımız yüzyılda her alanda kendini gösteren hızlı değişim ve gelişim, daha önce hiç görülmemiş bir hızda ilerleyen dönüşümü de beraberinde getirmektedir. 

21. yüzyılda yalnızca bilgiye erişebilen değil, aynı zamanda bilgiyi üreten, iş birliği ve takım çalışması yapabilen, sorumluluk alabilen, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip, düşünen, yaratıcı, esnek, araştırmacı ve problem çözebilen yeterlilikte bireylerin yetiştirilmesi son derece önemlidir.

Bu düşünceyle yola çıkarak tasarlanan ve sadece Sınav Ortaokulları’nda olan Brightside ders içeriği,  21. yüzyıl becerileri temel alınarak, öğrencilerin İngilizce dilini bir ders olarak değil bir iletişim aracı olarak görmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır.